Hizb ut Tahrir Nederland

Hizb-ut-Tahrir heeft op 5 maart jongstleden een conferentie georganiseerd met als thema het moslimgezin, doelwit van het Westen. Het evenement werd geïnitieerd middels een recitatie van de woorden van Allah (swt). Een van de ayaat die werd gereciteerd betreft:

“O, jullie die geloven! Behoed jullie zelf en jullie gezinnen voor het hellevuur, waarvan de brandstof mensen en stenen zijn, waarover strenge en hard optredende Engelen zijn aangesteld, die Allah niet ongehoorzaam zijn in wat Hij hun beveelt, maar doen wat hun bevolen is.”

(Surah at-Tahrim, vers nr. 6).

Dit is een vers betreffende het belang van het beschermen van onszelf en onze gezinnen tegen het hellevuur en het beschermen van het gezin is tevens de primaire reden van het organiseren van de conferentie. Er zijn talloze uitdagingen waar de moslims vandaag de dag mee te maken hebben. Een daarvan is de constante aanval op de traditionele gezinsstructuur. De sprekers die aan bod kwamen betreffen Ubeyde, Kamal Aboe Zaid en mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland Okay Pala. In de conferentie kwam het internationale karakter van de aanval op het moslimgezin aan bod. Dit werd gevolgd door een lezing omtrent de uitdagingen die het moslimgezin in Nederland ervaart. De conferentie werd afgesloten met een dringend ideologisch advies aan de moslims in Nederland.

De lezingenreeks werd afgetrapt door Ubeyde die inging op concepten zoals persoonlijke vrijheid en gelijkheid en de consequenties van dien. Hoe dergelijke concepten worden gebruikt op internationale schaal om de traditionele gezinsstructuur te verstoren. Sociaal maatschappelijk gezien, is het gezin de hoeksteen van de samenleving. Het kapitalisme gebruikt de zogenaamde vrijheden als stokpaard en duwt deze door de strotten van de moslims in alle delen van de wereld. Er wordt getracht de moslims te verleiden naar het zich bezigen met de eigen lusten en grille en de Islamitische maatstaven te verruilen voor de seculiere. Dit heeft al geleid tot desastreuze gevolgen in onze landen. De afbrokkeling van het gezinsleven is ook in onze landen een feit. Vele statistieken werden genoemd om dit aan te tonen. Voorbeelden zoals de scherpe stijging in het aantal scheidingen in landen waar de rolverdeling tussen de man en vrouw steeds vager wordt, of de steeds groter wordende acceptatie van het concept van genderneutraliteit en LHBT-concepten.

Kamal Aboe Zaid sprak over het groeiende anti-Islamitisch sentiment in Nederland en hoe de overheid tracht de gedachtegang en fundamenten van de moslims te veranderen middels het inzetten van voorbeeldfiguren en ervaringsverhalen. Middels allerlei programma’s wordt gewerkt aan het veranderen van de ideeën van de moslims. Wij leven in een samenleving en klimaat waar er sprake is van sociale druk om LHBT-concepten te accepteren, waarbij zo vroeg mogelijk wordt begonnen met de seksuele vorming van jonge kinderen om zo de ‘war on mind’s te kunnen overwinnen. Ook werd er gesproken over het over willen dragen van de eurocentrische ontwikkeling van de ‘gelijkheid’ van mannen en vrouwen, waarbij het westen als het ware haar gruweldaden versus de vrouw probeert te compenseren middels een verandering van de rol van de vrouw in de samenleving. De vrouw dient aanspraak te doen op haar zelfbeschikkingsrecht en zich te ontdoen van schaamte en kledij. Islam heeft sinds haar aanvang 1400 jaar geleden de man en vrouw beschouwd als gelijkwaardig als het gaat om belonen en het verplicht moeten uitvoeren van aanbiddingen. De man en vrouw zijn biologisch verschillend, hebben beiden een rol in de samenleving op micro- en macroniveau en zijn geen concurrenten van elkaar. Deze tweestrijd, en tegenwoordig een meerstrijd, is enkel en alleen een eurocentrische ervaring die het westen probeert te exporteren naar de moslimwereld.

Okay Pala sloot af met een dringend advies. Een advies welke bedoeld is om de hersenpannen te stimuleren en na te denken over de situatie waar wij ons in bevinden. Dit gevaar dient op een ideologische wijze bestudeerd te worden. In de geschiedenis van de mensheid vindt voor het eerst een herdefinitie van een biologisch feit plaats (namelijk het bestaan van twee geslachten). Er wordt hiermee gesleuteld aan de basis van de maatschappij. De consequenties hiervan betreffen een verbrokkeling van de gezinsstructuur, en daarmee een verbrokkeling en verloedering van de samenleving. Het kan dus niet anders dan dit fenomeen ideologisch te bevechten. Wij zijn de beste mensen, gekozen door Allah (swt), om de wereld te verlossen van haar foute concepten. De zuivere visie van Islam is duidelijk en helder beschreven en biedt een houvast in deze donkere tijden. Het biedt eenduidigheid op fundamentele zaken zoals de samenstelling van een gezin, de rol van de vrouw, het aantal geslachten en hoe jouw neigingen te ordenen op basis van Islamitische fundamenten.

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland