Hizb ut Tahrir Nederland

Ten gevolge van de valse en ongefundeerde berichtgeving in de media omtrent de activiteiten van de leden van Hizb ut Tahrir in België, voelen we ons genoodzaakt om te reageren op de beschuldiging dat de leden van Hizb ut Tahrir in België jongeren oproepen tot – of zelfs ronselen – voor een gewapende strijd in Syrië.

Er wordt getracht om de partij te koppelen aan geweld en men probeert haar hiermee neer te zetten als een militaire beweging. Terwijl alles het tegenovergestelde bewijst.

Hierover onze bevindingen.

• Hizb ut Tahrir is een internationale politieke partij die sinds haar oprichting 60 jaar geleden, werkt om de moslimlanden te herenigen onder één kalifaat waar de Islamitische wetgeving van toepassing is. Zij doet dit uitsluitend op basis van intellectuele en politieke strijd. Hizb ut Tahrir is geen militaire partij, noch hanteert zij militaire aspecten in haar activiteiten. Zij is een politieke partij in de meest brede en nauwkeurige zin van het woord, en onderneemt enkel politieke handelingen. Dus wanneer men onderzoekt waarom de partij is opgericht, wat haar visie en doelstelling is, dan dient men ook de werkwijze van de partij in acht te nemen. In al haar publicaties, of het nu om boeken, artikelen of persverklaringen gaat, heeft Hizb ut Tahrir echter nooit opgeroepen om middels een fysieke strijd haar doelstelling te realiseren. De partij is namelijk van mening dat dit vanuit islamitisch perspectief niet toegestaan is. De methode die Hizb ut Tahrir heeft geadopteerd is louter politiek en intellectueel van aard. Dit is zeer gemakkelijk terug te vinden in onze literatuur. Aangezien enkel de islamitische ideologie als maatstaf wordt genomen in alle beslissingen, zal er bijgevolg nooit afgeweken worden van deze methode.

• De strijd in Syrië, is een strijd van het Syrische volk tegen haar tirannieke leider. Dit is niet alleen een volkomen gerechtvaardigde strijd om de jarenlange onderdrukking een halt toe te roepen maar tevens een legitieme strijd van het volk, welke bovendien erkend wordt door zowel de moslims als de internationale gemeenschap. Ook in vele westerse landen waaronder Nederland en België wordt het verzet van het volk beschouwd als een nobele en gerechtvaardigde daad. Derhalve is het in Nederland en België wettelijk gezien niet verboden om het verzet te ondersteunen, ongeacht of deze hulp humanitair of fysiek van aard is. Dus wanneer er jongeren vanuit Nederland of België vetrekken naar Syrië om hun medemens te hulp te schieten, valt dit volgens de Nederlandse en Belgische staat binnen het toegestane wettelijke kader.

Echter, wanneer de jongeren er daadwerkelijk voor kiezen om af te reizen naar Syrië wordt dit beschouwd als een probleem en wordt er alles aan gedaan dit te verhinderen. Dus zegt men met andere woorden “je mag gaan, maar het mag niet.” Aldus wordt getracht een zondebok uit te kiezen om zo de eigen inconsistentie te verdoezelen.

Daarentegen hebben wij van Hizb ut Tahrir een consistent en eenduidig beleid. Wij staan volledig achter hetgeen wij zeggen, en zeggen waar we voor staan! Zo kan men de beschuldiging jegens ons nergens terug vinden in onze publicaties, evenmin heeft de partij ooit via de media of tijdens lezingen en conferenties hiertoe opgeroepen.

Het is derhalve alles behalve eerlijk om de leden van Hizb ut Tahrir valselijk te beschuldigen van het “ronselen” voor een gewapende strijd zonder hiervoor enige bewijslast aan te dragen.

De vraagt die gesteld dient te worden, is waarom de Nederlandse en Belgische staat een inconsistent beleid hanteren als het gaat om de moslims en een consistent beleid wanneer haar joodse staatsburgers af reizen naar “Israël” om in het joodse leger te dienen om de illegale bezetting van Palestina voort te zetten en de Palestijnse moslims te onderdrukken en af te schieten! Worden ook zij hierin verhinderd? Of is er ook geopperd om hen in speciale gesloten detentiecentra te houden? Of om hun paspoort na terugkomst af te pakken? Of geldt dit enkel wanneer het gaat om de Moslims?

• Hizb ut Tahrir houdt zich niet bezig met het oproepen van individuen, noch in het Westen noch in de Islamitische wereld, om het geweld van Basjaar tegen het volk te beëindigen maar zij spreekt de nabijgelegen moslimlegers aan om hun verantwoordelijkheid te nemen inzake het geweld van deze tiran tegen het Syrische volk. Opdat een effectieve halt toegeroepen kan worden aan de geweldpleging. Gezegd dient te worden, dat het wel of niet oproepen tot een militaire interventie in een land een politiek besluit is dat doorgaans geopperd wordt door politieke partijen en Hizb ut Tahrir is hier geen uitzondering in.

• Wij eisen derhalve dat de VRT en Belga afstand nemen van hun suggestieve en valselijke beschuldiging. Ten minste als zij daadwerkelijk staan voor een eerlijke en objectieve berichtgeving, in plaats van een bepaalde agendasetting na te volgen welke uitgestippeld is door de overheid om een bepaalde tendens te doen creëren rondom Hizb ut Tahrir en inzake het verzet in Syrië.

*http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/130412_Syrie_jongeren

*http://www.skynet.be/nieuws-sport/nieuws/belgie/artikel/967467/radicale-moslimgroepering-hizb-ut-tahrir-houdt-zich-gedeist-in-hasselt

Okay Pala

Media vertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland