Hizb ut Tahrir Nederland

Het nieuwe Vlaamse decreet voor de erkenning van geloofsgemeenschappen plaatst moskeeën onder het gezag van de overheid

De Vlaamse regering heeft een nieuw decreet voorgelegd dat enerzijds de moslimgemeenschap paait door moskeeën “officieel” te erkennen en anderzijds controle en “toezicht” afdwingt binnen de gebedshuizen. Het decreet spreekt in algemene bewoordingen, maar het heeft enkel moskeeën in het vizier.

Aan de zogenaamde “officiële” erkenning van moskeeën zijn strenge voorwaarden verbonden. Volgens het decreet mogen lokale geloofsgemeenschappen zoals moskeeën en hun besturen geen buitenlandse financiering meer ontvangen. Ook dienen zij een verklaring te ondertekenen waarin zelfs de inhoud van de vrijdagspreek in lijn moet zijn met de kaders die de seculiere overheid hen oplegt.

Bovendien trekt het decreet de lijn verder van het ondergeschikt stellen van moskeeën aan de “moslim executieve” (het representatief orgaan van de islamitische eredienst en de moslimgemeenschap in België). Dit terwijl de executieve geen goede reputatie geniet bij de moslims. De helft van de verkozen leden werden na “screening” door de Vlaamse overheid afgekeurd. Het is dus een orgaan wiens leden goedgekeurd moeten worden door de Vlaamse overheid en niet door de moslims.

Hiermee legt de Vlaamse overheid niet enkel op wie de geloofsgemeenschap van de moslims vertegenwoordigt, zij verkrijgt hiermee ook het toezicht op meer moskeeën. De minister van justitie Vincent van Quickenborne die instaat voor de samenwerking met de moslim executieve beschreef het met deze veelzeggende woorden: “Het is mijn ambitie om ook met de ministers van de deelstaten ervoor te zorgen dat we werk maken van een vooruitstrevende islam in ons land, die de banden doorknipt met het buitenland en ruimte biedt aan de vele jongeren die hun geloof willen belijden, op een manier die verzoenbaar is met onze samenleving.”

Islam wordt beschouwd als een probleem en dus dienen de moskeeën, die een uitingsvorm zijn van islam, bestreden te worden. Dit wil men realiseren door het eerst te “erkennen” om vervolgens makkelijker invloed uit te kunnen oefenen om een “islam” te dicteren die bij haar past.

Het is duidelijk dat hetdecreetzich inde praktijk enkelrichttot de islamitische gebedshuizen, en niet tot de andere geloofsgemeenschappen.Buiten het feit dat het eenslinkse pogingisom de moslims te misleidenis het ookuiterstdiscriminerend.

Ons advies aan de oprechte moslims is dan ook: verwerp dit decreet dat als doel heeft de moslimgemeenschap in te perken. Het zet ook de deur op een kier om in de toekomst de overige moskeeën, die geen erkenning willen, verdacht te maken en onder druk te zetten.

Okay Pala Mediavertegenwoordiger Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland