Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft naar aanleiding van hetgeen lijkt op de eerste tekenen van verlies inzake de machtsverhoudingen en paniek voor de opkomende Islam, op zaterdag 4 februari jl. naar buiten gebracht dat een groep van de gerechtelijke politie een cel, bestaande uit drie personen van wat genoemd wordt ‘ Hizb ut Tahrir Al Islaami’ heeft ontmanteld welke in het rijtje past van internationale terroristische organisaties .

Het is flagrant dat het ministerie van Binnenlandse Zaken  in haar mededeling gebruikt maakt van de woorden ‘ontmanteling van een cel” om te suggereren dat ze het hebben over een gewapende en militaire cel die een bedreiging vormt voor de veiligheid van het land en de mensen, en zij heeft dit gedaan, om haar afschuwelijke daad  en het verlies van de machtsverhouding te rechtvaardigen, in het licht van de vorderingen van vrijheid en democratie en het hervormingsbeleid. Zij tracht hiermee de mensen, de toehoorders en de lezers te misleiden en te doen geloven dat  de Hizb aan  fysieke sabotage doet. De partij zou een bedreiging vormen voor het land en het in gevaar brengen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft zichzelf voorgelogen in haar mededeling, toen zij deze ‘‘sabotage en fysieke handelingen” onthulde als ‘de distributie van een reeks van pamfletten waarop een aantal Marokkaanse steden staan beschreven en waarbij de effectiviteit van het democratische proces in twijfel wordt getrokken, en welke aanzetten tot opruiing’’.  Het ironische is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat niet gelooft in haar Democratie welke het product is van de handen van het ongelovige Westen, inzet op deze aanzet tot opruiing en sabotage, alhoewel het enige wapen van de Shabaab van Hizb ut Tahrir het spreken en het politieke intellectuele werk is.

Bovendien zet het Ministerie van Binnenlandse Zaken haar minachting voor de mensen, de lezers en de toehoorders voort, doordat zij twijfelt aan een burger van het volk, een moslim ijverig voor zijn land en zijn religie, eenvoudigweg omdat hij de Deense nationaliteit bezit, omdat hij voor een bepaalde periode in het buitenland heeft gewoond of gestudeerd en vervolgens terugkeert om zijn land van nut te zijn met zijn kennis. Zo is  het volgens de logica van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een mogelijkheid om vraagtekens te plaatsen en te wantrouwen. Maar dit is niet het enige, de minachting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gaat zelfs over tot het hersenspoelen van de mensen tot op het punt dat zij beweert dat de Hizb Europese steun ontvangt.

Zoals in het bericht naar voren is gekomen, ‘elementen van de cel die zijn ontmanteld, ontvangen financiële steun van partij-activisten die behoren tot dezelfde organisatie en verblijven in Europa, promoten haar nihilistische gedachtegoed door middel van de distributie van een reeks van pamfletten waarop een aantal Marokkaanse steden staan beschreven en waarbij de effectiviteit van het democratische proces in twijfel wordt getrokken, en welke aanzetten tot opruiing’

En de zonde van deze moslim ingenieur is de ijver voor zijn religie. Hij was van plan om pamfletten en  intellectuele literatuur  te distribueren, zoals te lezen is in een nieuwsbericht gepubliceerd  door de krant ‘Anwale al Elektroeniyyah’: “vrijdag 3 februari jl.  hebben veiligheidstroepen in Kenitra omstreeks 21.00 uur de burger Najim T gearresteerd op beschuldiging van het behoren tot Hizb ut Tahrir (al Islaami) en de veiligheidsdiensten die de arrestatie uitvoerden kwamen naar voren met publicaties, naast de boeken van Taquiddin an Nabhani welke hij van plan was te distribueren en wellicht dat de publicaties gerelateerd zijn aan de voorbereiding van een activiteit van Hizb ut Tahrir in Casablanca zoals gerapporteerd door een van de bewoners.

De verdachte is geboren in 1975, vader van vier kinderen (vier jongens), informatica ingenieur van beroep, verbleef een aantal jaren in Denemarken alvorens hij zich in Marokko vestigde.

Dit is democratie en het hervormingsproces waar het Marokkaanse regime toe oproept en eenieder die niet naar de pijpen danst van het regime riskeert gevangenschap, arrestatie en vervolging. Enkel geoorloofd wordt degene die werkt in het licht van het huidige systeem en (enkel oproept tot een cosmetische verandering van wat gezichten of posities, en het behoud van de status quo, de dominantie van het Westen en haar gedachtengoed over ons land, het in beslag nemen van ons land en onze rijkdom door het Westen en de verarming  en vernedering van de bevolking.

Het Marokkaanse regime en haar handlangers dienen te weten dat de Oemmah niet langer is zoals zij was en dat al hetgeen is voorafgegaan aan intimidatie, misleiding en leugen door niemand langer zal worden getolereerd en zij zich niet meer voor de gek laat houden. De moslims willen nu Islam in een Khilafah en zij zijn vastbesloten hiertoe. Zij worden niet afgeschrikt door een celstraf, laster of intimidatie. En het baat het Ministerie van Binnenlandse Zaken niet om ter gelegenheid van de geboortedag van de Profeet 500 gevangenen vrij te laten.

De Oemmah is niet langer tevreden met pijnstillers noch met pleisters op een zere wonde. Echter wenst zij een ware radicale verandering  welke een einde maakt aan onderdrukking en de Westerse hegemonie en daarvoor in de plaats Islam en de wetgeving van de Heer der Werelden.

“ألا إنّ نصر الله قريب”

”Ja, voorzeker, de hulp van Allah is nabij.’’

Media Bureau Hizb ut Tahrir Marokko

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland