Cartoons over de boodschapper! Verbranden Koran! Autoriteiten creërenhet klimaat!

Wederom zijn de misselijkmakende spotprenten over onze geliefde Profeet saw door Charlie Hebdo in Frankrijk gepubliceerd. Ookis indiverse Scandinavische landen de Edele Koran publiekelijkontheiligddoorde Koranteverscheuren,te bespugenenertegenaanteschoppen. Dit gebeurde met de toestemming van de autoriteiten en onderpolitiebegeleiding.De Noorse premier verdedigde het recht van de demonstranten om deKoran te ontheiligenende Fransepresident Emmanuel Macronstond pal achter de walgelijke spotprenten en zei:Franszijn betekenthet verdedigen van het recht om mensen aan het lachen te maken; de vrijheid om tespotten, te spotten met karikaturen…”

Het is daarom onjuist om de beledigingen en laster jegens onze ProfeetMohammed (vrede en zegeningen zij met hem)en het ontheiligen van de Edele Koranenkel toe te schrijven aaneenaantal dwazen,daarditplaats heeft kunnen vinden met de toestemming en steun van de autoriteiten.

De autoriteiten konden er namelijk ook voor kiezen om het geen doorgang telaten vinden. Doorbijvoorbeeld de orde en veiligheid te bewaren zoals ze dat vaker hebben gedaan.Zo werdbijvoorbeeldin Frankrijk de vertoning van een Oscar genomineerde film, Timboektoeverboden omdatde filmterrorisme zou bevorderenen de openbare orde zou verstoren.

Bovendien konden deautoriteitenervoor kiezenom hetislamofobeklimaatin te dammen, inplaats van hetverderteversterken zoals zij dit hebben gedaan met de strijd tegen hetantisemitisme. In2019 werdeenwetsvoorstel aangenomen door het Franse parlementom niet enkel hetantisemitismeaan te pakken, maar zelfs het “antizionisme”. Volgens het wetsvoorstel staat hetantizionismegelijkaanantisemitismeenstaathaat tegen “Israël” gelijk aan haat tegen de geheleJoodse gemeenschap.

Ook konden de autoriteiten ervoor kiezen om het beledigen en kleineren van een groep in de samenleving niet te dulden. Net zoals zijhetbeledigen van burgemeestersin Frankrijk sinds kort verboden hebben verklaard. Het wordt zelfs gezien alseenmisdrijfwaar eenwerkstraf van maximaal 280 uur of een boete van maximaal € 7.500voor staat.Daarnaast werdde komiek Dieudonnediede spot dreef met de slogan ‘Je suis Charlie’ gearresteerd.

Ze hebben dit niet gedaan omdat het meten met twee maten als het gaat om Islam en de moslims,de norm is geworden. De slogan “vrijheid van meningsuiting” is niets meer dan een leeg omhulsel, een illusie en een stok om de moslims mee te slaan wanneer het hen uitkomt.

Hiermee hebben de autoriteitenduidelijkeenkant gekozen waardoor zijmedeverantwoordelijkzijn voor het beledigen en lasteren van de Profeetsaw en het ontheiligen van de Edele Koran. En als gevolg de onrust in de samenleving endehetze tegen de moslims.

Eigenhandig hebben zij hetliberale gedachtegoedtegronde gericht en failliet verklaard. Het is bankroet en kennelijk verstoten van beschaafde argumenten waardoor men detoevluchtzoekt bijbelediging, laster en repressie.

Alsof dit niet genoeg is riepde Franse president Macronin Libanon, nota beneineen moslimland, tijdens een persconferentie optot “devrijheid van godslastering” in Frankrijk en de heruitgave van de cartoons van onze geliefde Profeet sawdoor Charlie Hebdo. Arrogantie pur sang!

Helaas zegt dit ook iets over dezwakke enpassieve houding vande leiders in de moslimlanden. De sterkste onder henkomt niet verder dan een paar woorden van veroordeling en meer niet. Zelfsdeallerminste politieke zet, zoals het uitoefenen van druk door de ambassadeurs van de desbetreffende landen op het matje roepen zit er niet in. Ditstaat in schril contrast met deferme enkrachtigereactie van sultan Abdoel HamidHanII, een van de laatste Khoelafaavan de Ottomaanse Khilafah.

Ook toen wildende Fransen een toneelstuk,geschreven door Voltaire opvoerenwaarinde Profeet sawgelasterdzou worden.Toen de leider der gelovigen,Abdoel HamidHan dit hoorde, riep hij deFranse ambassadeurop het matje.Hij liet de Franse gezant eerst een paar uur wachtenom vervolgensinoorlogskledij naar buiten te treden.Hij legdezijnzwaard voor de gezantneerenbevalhemte vertrekken.De Franse regering begreep de boodschaponmiddellijkenzag af van het toneelstuk.Dezelfde waarschuwing werd afgegeven aan Groot-Brittannië; het antwoordvan de Brittenwas dat de kaartjes waren uitverkocht en dat het verbieden van het stuk een inbreuk zou zijn op de vrijheid van de burgers.

Dus het volgendeondubbelzinnigeedict werd uitgevaardigd door de Khalifah: “Ik zal een edict uitvaardigen aan deislamitischeOemmah waarin wordt verklaard dat Groot-Brittannië onze Profeet aanvalt en beledigt. Ik zalde Djihaad verklaren.” De Brittentoonden opofficiëlewijzehun excusesaan de Khilafah en stopten het toneelstuk.

Dit gebeurde tijdens een van de zwakste periodes van de Ottomaanse Khilafah. Desondanks stond de Khilafah het niet toe om passief langs de zijlijn toe te kijken jegens de beledigingen van de Profeet saw. De Khilafah oefende diplomatieke druk uit om ervoor te zorgen dat de heiligheid van de Islam beschermd werd. Dit komt voort uit de hoogwaardige beschaving van Islam; het verbiedt de moslims om anderen (niet-moslims) te beledigen en staat het evenmin toe dat anderen de heiligheden van Islam beledigen.

In een normale situatiezouden de moslims verenigd zijn onder eenleider (khalifah) diehen vertegenwoordigt en optreedttegen dit soort waanzin. Nu we op dit moment niet een dergelijke leider hebben, dienen we te werken voor zijn terugkeer,zodat er effectief opgetreden kan worden tegen de boze tongen die gericht zijn jegens onze geliefde Profeet saw.

Maar ondertussen dienen we in diens afwezigheid onze stem luid en duidelijk te laten horen. Als wij niet opkomen voor de eer van onze Profeet saw, wie dan wel? Het opkomen voor onze geliefde Profeet saw is niet alleen een verplichting maar tevens een noodzaak omdatje passief opstellen enzwijgzaam toekijken enkelde vijanden van Islamzalmotiveren om door te gaan.

We dienen daarom massaal op te staan en gebruik te maken van allerhande beschaafde en geoorloofde manieren om duidelijk te maken dat wete allentijdeopkomen voor onze Profeet (saw).Hiermee geven we enerzijds een duidelijk en onmiskenbaar signaal af waar onze grenzen van verdraagzaamheid liggen en anderzijds verstrekken we bewijslast aan Allah swt dat we waardig zijn om in het Hiernamaals buren te zijnvan onze geliefde ProfeetMohammed (saw).

Okay Pala

Mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland