Vraag:

As salaamoe ‘alaikoem wa rahmatoellaahi wa barakatoeh,

Ik wil graag meer weten wat het Sjar’i oordeel is over een bepaald onderwerp want het is mij nog niet helemaal duidelijk. Is het toegestaan voor de menstruerende vrouw om de Koran te lezen vanaf het internet of een mobiele telefoon? Ik zou graag hier antwoord op willen hebben. Was salaamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh.

Antwoord:

Wa ‘alaikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakatoeh,

Om hier antwoord op te geven moeten drie punten verhelderd worden:

Het mondeling reciteren van de Koran, dus niet uit een moeshaf, het aanraken van de moeshaf en het lezen ervan, en het dragen van laptops of mobiele telefoons waar een Koran applicatie op staat en daaruit de Koran lezen.

1. Voor wat betreft het oordeel over het mondeling reciteren van de Koran door een menstruerende vrouw, daar is een meningsverschil over onder de geleerden. Sommige geleerden zeggen dat het verboden is terwijl anderen het toestaan. En mijn mening over deze kwestie is dat het mondeling reciteren van de Koran door een menstruerende vrouw verboden is. Overgeleverd door Al- Hakim in Al Moestadrak op gezag van Soelaiman ibn Harb en Hafs ibn ‘Amr Mara van ‘Abdoella ibn Salama, hij zei: We gingen naar ‘Ali (ra), ik kwam samen met twee andere personen. ‘Ali zei: “De Boodschapper van Allah (saw) deed zijn behoeften, en hij (saw) reciteerde de Koran, en hij at vlees. En niets hield hem tegen om de Koran te reciteren behalve als hij in een staat van onreinheid was (djanaba).” Al Hakim zei dat deze overlevering een sahieh isnaad (keten) heeft.  De hadith is ook goed gevonden door Adh-Dhahabi. Wat duidelijk wordt uit deze overlevering van de Profeet (saw) is dat hij (saw) de Koran mondeling reciteerde, behalve als hij zich in de staat van onreinheid bevond. Dat betekent dat het verboden is voor de onreine persoon om de Koran te reciteren. En wat geldt voor de onreine persoon, geldt ook voor de menstruerende vrouw als het gaat om de recitatie van de Koran.

Kortom, mijn mening is dat de menstruerende vrouw niet de Koran mag reciteren.

2. Voor wat betreft het aanraken van de Moeshaf door de onreine persoon en de menstrueerde vrouw, dit is tevens niet toegestaan. Het is haram vanwege de uitspraak van Allah (swt):

“Dat slechts zij die rein gemaakt zijn zullen aanraken”

(Zie VBK: Soera al Waaqi’a, vers 79)

En ook vanwege de hadith die is overgeleverd op gezag van Imam Malik in al Muwatta van ‘Abdoellah ibn Abi Bakr ibn Hazm, dat in de boodschap geschreven door de Boodschapper van Allah (saw) stond: “En enkel de gezuiverde persoon kan de Koran aanraken.”

In een andere overlevering van Malik in al Muwatta, onder vermelding van de volledige naam van ‘Abdoellah, staat dat er is overgeleverd door ‘Abdoellah ibn abi Bakr ibn Mohammed, ibn Amr ibn Hazm, en op gezag van at Tabarani in Al Kabier en As Saghier van Salim ibn Abdoellah ibn Omar met de toevoeging: “van Soelaiman ibn Moesa”, Ik hoorde Salim ibn Abdoellah ibn Omar dat hij overleverde van zijn vader, dat hij zei: De Profeet (saw) zei: “Alleen de gezuiverde persoon mag de Koran aanraken.”

Het is derhalve verboden voor de menstrueerde vrouw om de Koran aan te raken en eruit te reciteren.

3. Voor wat betreft het dragen van een laptop of mobiele telefoons, waarop een Koran applicatie staat, hierover hebben de geleerden een soortgelijke discussie gevolgd. Het gaat hierbij om het dragen van de Moeshaf in een doos of in een zak/tas. Hierover hebben de geleerden een meningsverschil.

De Hanafi en de Hanbali wetschool volgen de mening dat het is toegestaan voor de onreine of degene zonder woedhoe om de Moeshaf te dragen middels een hoes of een ander middel dat niet aan het boek is gebonden. Dit komt omdat deze persoon de Moeshaf niet aanraakt. Zodoende is het voor deze persoon toegestaan om de Moeshaf te dragen in zijn bagage.  De reden hierachter is dat het verbod geldt voor het aanraken van de Moeshaf en daar is hier geen sprake van. De Hanafi wetschool zegt: “ Als hij de Moeshaf draagt met een bedekking dat niet eraan vastzit of als het in een zak zit of dergelijke, dan is dit niet afgeraden.

De Maliki en de Sjafi’i wetschool en van een overlevering van Ahmed, volgden de mening dat het niet toegestaan is. De Maliki school volgt de mening dat alleen de gezuiverde persoon de Moeshaf mag dragen zelfs als het op een kussen ligt of iets dergelijks, ongeacht of het direct of indirect gebonden is aan de Moeshaf. En volgens hetgeen bekend is van de Sjafi’i wetschool volgen zij de mening dat het niet is toegestaan om de Moeshaf te dragen of de zak of de doos aan te raken waar de Moeshaf zich in bevindt.

Het is duidelijk dat er een Fiqhi verschil van mening is in deze kwestie. Wat ik concludeer is dat het is toegestaan om een mobiele telefoon te dragen zonder in de staat van reinheid te zijn zelfs als er een Koran applicatieprogramma in het toestel is opgeslagen. De reden hiervoor is dat dit niet hetzelfde is als het oordeel over de Moeshaf. De realiteit van het programma dat opgeslagen is in het mobiele toestel is niet hetzelfde als het schrift. Daarnaast bevat een mobiel toestel vele andere programma’s als ook de Koran en het wordt gebruikt voor meerdere dingen naast het lezen van de Koran en daardoor heeft het niet het oordeel van de Moeshaf. Behalve in twee uitzonderlijke situaties:

De eerste situatie is waarin het Koranprogramma is geopend en de Korantekst verschijnt op het toestelscherm. In dit geval geldt hetzelfde oordeel als dat van de Moeshaf omdat dit een geschreven tekst is en het aanraken van het scherm met de geschreven tekst is verboden behalve voor degenen die in staat van reinheid zijn.  De reden hiervoor is dat het scherm hetzelfde is als de geschreven tekst op papier, een blad of leer waar de Koran op geschreven wordt. Zodoende als de gebruiker van de mobiele telefoon de Koran hierop wil lezen, is het niet toegestaan voor hem behalve als hij in een staat van reinheid is. Dit geldt ook als het scherm de Korantekst laat zien en men het toestel wil oppakken of dragen. Ook hierbij moet de persoon in staat van reinheid zijn.

Als het programma van de Korantekst niet is geopend op de telefoon dan mag de telefoon gedragen worden door de onreine persoon ook als het Koranprogramma een van de opgeslagen programma’s is. Dit komt omdat het begrip van de realiteit (manaat) van de mobiele telefoon waar geen Korantekst op het scherm staat verschilt van de realiteit van de Moeshaf.

De tweede situatie is waarbij de mobiele telefoon of toestel alleen een Koranprogramma heeft waarbij de tekst op het scherm verschijnt om te lezen. Met andere woorden, het toestel wordt alleen gebruikt om de Koran te lezen en het toestel heeft geen enkel andere programma. In dit geval mag de onreine persoon het toestel niet dragen.

Dit is wat ik heb geconcludeerd over deze kwestie en Allah Weet het Beste, Hij (swt) is de Meest Wijze.

Wa ‘alaikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakatoeh.

Jullie broeder,

‘Ata Bin Khalil Abu Al-Rashta

H. 17 Dhoel Hidja 1434

M. 01-10-2013

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland