Vraag:

As salaamoe alaikoem wa rahmatoellaahi wa barakaatoehoe,

Vraag van Sameh Rayhan Abu Myassara:

Is het verboden als een bruidegom de vrouwen informeert over zijn intrede (in de bruiloftszaal van de vrouwen) om zijn de bruid te kunnen zien, terwijl al de andere vrouwen zich hebben bedekt en er geen vermenging heeft plaatsgevonden tussen hen en de bruidegom, wanneer de bruidegom de zaal binnentreedt? Enkel zijn Maharim zullen om hem heen staan om hem te feliciteren. Moge Allah jullie zegenen.

Vraag van Khilafah wa’ad Allah:

Is het toegestaan voor de bruidegom om tijdens de bruiloft naast zijn bruid te zitten en haar te versieren met juwelen, terwijl al de andere vrouwen zich hebben bedekt en de meerderheid van hen Maharim zijn (waarna hij vervolgens weer vertrekt)?

Vraag van Sofyan Qasrawi:

As salaamoe alaikoem wa rahmatoellaahi wa barakaatoehoe,, onze gewaardeerde Sjeich, ik heb een vraag die als volgt luidt: wanneer de bruiloft enkel voor de Maharim is en op een ander tijdstip alleen voor de niet-Maharim; is het dan toegestaan voor de bruidegom om de zaal te betreden, wanneer het enkel tijd is voor de Maharim?

Antwoord:

Wa alaikoem salaam wa rahmatoellaahi wa barakaatoehoe,

Jullie (drie) vragen betreffen hetzelfde onderwerp, waardoor we zullen proberen om ze als collectief te behandelen, met het verlof van Allah.

We hebben eerder gereageerd, op de zesde van Djoemada al-Thani 1424 AH in overeenstemming met 08-08-2003, op het onderwerp ‘gemengde huwelijken’, aan de hand van een gedetailleerd antwoord. Het volgende werd daarin besproken: “menging tussen man en vrouw is verboden en er is een overvloed aan bewijzen hieromtrent. Het leven van de Profeet (صلى الله عليه و سلم) en van de metgezellen na hem, is een bewijs hiervoor. Menging is niet toegestaan, behoudens hetgeen noodzakelijk is, zoals uiteen is gezet door de Sjari’a ; hetgeen wat in het boek van Allah en de Soenna van Zijn Boodschapper is genoemd, zoals bij handelstransacties, het aanhalen van familiebanden, etc.”

De tekst gaat niet over het mengen van mannen en vrouwen, tijdens het huwelijksfeest. Het is eerder benoemd in de tijd van de Profeet (صلى الله عليه و سلم) en van de metgezellen, dat enkel de vrouwen met de bruid moeten zijn en de mannen alleen onder elkaar. Het is dus verboden om te mengen in de bruiloftszalen, zonder enige vorm van uitzondering. Echter, het enige wat benoemd is, is dat het is toegestaan dat de bruid door vrouwen en mannen vergezeld mag worden, naar het huis van haar echtgenoot, waarna de mannen zich scheiden van de vrouwen.

De aanwezigheid van zowel mannen als vrouwen in de huwelijkszaal zonder scheiding, dus enkel één zaal in plaats van twee, is verboden (haram). Indien de awrah is blootgesteld, wat gebruikelijk is vandaag de dag, dan weegt de haram nog zwaarder. Bovendien, het zitten van de bruidegom naast de bruid, terwijl zij omringd zijn door vrouwen, Maharim en niet-Maharim, is verboden. Nog erger is het wanneer zij hun awrah tentoonstellen, zoals gangbaar is tegenwoordig. Dat deze kwaal vandaag de dag wijdverspreid is, maakt de haram niet halal. Tevens zijn er ahadieth die de moslims, die volharden in hun religie, omschrijft als degenen die vasthouden aan een hete kool.

De Profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft gezegd:

“Er zal voor de mensen een tijd aanbreken, waarin degene die geduldig volhardt in zijn religie, is als degene die vasthoudt aan een hete kool.”(al-Tirmidhi)

Dientengevolge is het haram voor de bruidegom om naast zijn bruid te zitten, in een gemengde huwelijkszaal. Indien de awrah blootgesteld is en er sprake is van tabarroedj, is de haram nog verderfelijker.

Echter, indien de zaal enkel bestaat uit de Maharim mag de bruid binnentreden en plaatsnemen naast zijn bruid, om haar te versieren met juwelen, waarna hij vervolgens vertrekt en de andere vrouwen kunnen binnentreden.

Concluderend:

1. Gemengde huwelijken zijn absoluut niet toegestaan, ongeacht of de awrah bedekt is of niet. Indien de awrah niet bedekt is, is de haram nog erger.

2. Het is niet toegestaan voor de bruidegom om de huwelijkszaal te betreden, om naast zijn bruid te zitten, terwijl er vreemde vrouwen aanwezig zijn. Zelfs als hij de vrouwen reeds geïnformeerd heeft dat hij binnen zal treden. Zolang de niet-Maharim vrouwen aanwezig zijn en de bruidegom kunnen waarnemen, is het niet toegestaan voor de bruidegom om de zaal binnen te treden.

3. Het is daarentegen wel toegestaan voor de bruidegom om binnen te treden, indien er een specifieke tijdsperiode enkel voor de Maharim is gereserveerd, waarbij er niemand anders aanwezig is behalve de Maharim. Vervolgens vertrekt de bruidegom, waarna de rest van de vrouwen kan binnentreden.

Jouw broeder,

Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah

H. 1 Moeharram 1436

M. 20-10-2015

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland