Op de website van Het Parool verscheen op woensdag 8 april jl. een column genaamd: ‘Marokkaanse jongens hoeven niet beschermd te worden’. De titel is een verwijzing naar de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan, die in oktober van vorig jaar het volgende zei over een debat dat tussen mij en Yassin Elforkani zou plaatsvinden in Jongerencentrum Argan:

‘Wij denken dat deze man niet kansloos is bij het verleiden van deze groep kwetsbare Marokkaanse jongeren tot jihadisme. We zijn juist bezig met het opleiden van sleutelfiguren, die deze twijfelende jongeren van radicalisering af moeten houden.’

Met ‘deze man’ verwees hij naar mij en na aandringen van de burgemeester heeft Jongerencentrum Argan het debat uiteindelijk afgeblazen. Hoewel wij in een eerder persbericht de discrepantie en valse aantijgingen rondom dit besluit expliciet uiteen hebben gezet, kiezen de schrijvers van het artikel in Het Parool er toch voor met losse flodders te schieten. Zo valt er onder meer het volgende te lezen:

“Pala meent dat de wereld een Islamitische Staat moet worden. El Forkani keert zich juist tegen elke vorm van radicalisme.”

“Jonge Amsterdammers die een debat tussen Pala en El Forkani beluisteren, komen wel te weten dat er meer interpretaties van de islam bestaan, en dat een moslim juist niet zou moeten willen deelnemen aan IS. El Forkani had dat tegengeluid goed kunnen bieden.”

Hiermee wordt de suggestie gewekt dat Hizb ut Tahrir een kweekvijver voor ‘terrorisme’ vormt en/of raakvlakken vertoont met ISIS. Edoch, staat de partij sinds haar oprichting in 1953 bekend als een politieke partij wiens werk uitsluitend politiek en intellectueel van aard is. Daarnaast heeft de partij haar positie betreffende de (illegitieme) verklaring van ISIS als ‘Islamitische Staat’ in diverse publicaties nauw uiteengezet. Bovendien streeft zij er noch in Nederland, noch in andere landen buiten de Moslimwereld naar om de macht over te nemen of diepgaande veranderingen in de samenleving te realiseren. Zo verricht zij geen enkele handeling of activiteit welke daartoe zou kunnen leiden, en haar werk in Nederland kan als volgt worden samengevat:

1.Het uitdragen van de Islamitische boodschap aan de Moslims en hen cultiveren met Islam.

2.Het streven naar het behoud van de Islamitische identiteit van de Moslims.

3. Het behartigen en opkomen voor de belangen van de Islamitische gemeenschap volgens Islam.

4. Het verdedigen van de Islam en aangelegenheden van de Moslims in het algemeen.

5. Het uitdragen van de Islamitische boodschap aan de niet-Moslims

De schrijvers van het stuk zijn het erover eens dat een debat niet op voorhand zou moeten worden geannuleerd. Volgens hen zouden debatten er juist voor moeten zorgen dat theologisch onderlegde intellectuelen de Moslimjongeren weerbaar maken tegen radicalisme en inzien dat de werkelijke vrijheid te vinden is in democratie en niet in het dictatoriale karakter van een Islamitische Staat. En dit is precies waar de schoen wringt. ‘Bescherming’ van Moslimjongeren, wordt namelijk als Trojaans paard ingezet ter rechtvaardiging van het criminaliseren van (normatieve) Islamitische ideeën. Zo wordt het idee van een ‘Islamitische Staat’ (Khilafah) afgedaan als dictatoriaal omdat een bepaalde fractie zich deze momenteel onrechtmatig toe-eigent. Echter neemt dit niet weg dat er in de Islamitische traditie consensus bestaat over de noodzaak van de aanwezigheid van een Islamitische Staat. Het feit dat diverse opvattingen van een Moslim niet stroken met de heersende opvattingen in de samenleving, heeft niets van doen met de mate van radicalisme, noch met het ondermijnen van de democratische rechtsorde maar alles met een verschil in levensvisie.

Het stigmatiseren van Islamitische uitingen aan de hand van het doorvoeren van verstrekkende beleidsmaatregelen heeft de afgelopen jaren steeds meer geleid tot een discours van stemmingmakerij, waarvan het artikel in Het Parool een recent voorbeeld is. Een rechtvaardig systeem is een systeem dat erop toeziet en tolereert dat andersdenkenden onderdeel vormen van de samenleving, hun alteriteit kunnen behouden en niet worden gedwongen afstand te nemen van hun identiteit.

Wij van Hizb ut Tahrir zijn van mening dat verschillende visies en meningen op een waardige manier bediscussieerd dienen te worden en wij zijn er dan ook toe bereid om met eenieder een eerlijke discussie aan te gaan.

Okay Pala

Media vertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland