Iedereen met oprechtheid in zijn hart en iets van kennis van Islam weet dat Wilders, om aan de macht te komen in Nederland, bewust verzen van de Koran op incorrecte wijze weergeeft en hun betekenissen verdraait, om de mensen bang te maken met een boodschap die zegt dat al de moslims bloeddorstige barbaren zijn. Negen religiewetenschappers en rechtsgeleerden, onder wie bekende oriëntalisten / arabisten als Fred Leemhuis, Pieter Sjoerd van Koningsveld en Ruud Pieters, hebben nu een open brief geschreven om dit aan een groter publiek bekend te maken.

De negen verdienen hiervoor een compliment. Want hun open brief betekent dat zij hun kennis en inzicht in Islam proberen te gebruiken om de leugens betreffende Islam te bestrijden, waar verschillenden van hun collega’s hun kennis en inzicht in Islam enkel gebruiken om de leugens betreffende Islam te verspreiden.

De vraag moet echter gesteld worden of de negen er met hun open brief ook in geslaagd zijn om de waarheid betreffende Islam te openbaren.

Gematigd betekent volgens Van Dale namelijk “binnen zekere perken houden”. In het verlengde hiervan wordt met de gematigde Islam bedoeld “de Islam die binnen bepaalde perken gehouden wordt”. Oftewel, het is een Islam die het met de kernwaarden van de kapitalistische ideologie, of zo u wilt de seculier liberale democratie, eens is. Maar is Islam dit? Secularisme zegt dat God zich slechts op beperkte wijze met de levens van de mensen mag bemoeien. Enkel het religieuze leven in de kerk of moskee, wel te verstaan, maar niet de rest. Volgens Islam, echter, heeft de Schepper de mens “… slechts geschapen om Mij te aanbidden” (51:56). En dit betekent dat volgens Islam de Schepper het voorrecht opgeëist heeft om zich met gans het leven van de mens te bemoeien. Volgens het liberalisme kan de mens enkel het goede leven realiseren wanneer hij vrij is om zelf te bepalen wat hij wil doen en laten. Volgens Islam, echter, wordt het goede leven enkel gerealiseerd door de geboden en verboden geopenbaard door de Schepper aan Profeet Mohammed na te leven: “Voorzeker, deze Koran voert tot datgene wat juist is” (17:9). Democratie, ten slotte, betekent dat de mensen samen, gebruik makende van hun verstand, de wetten vaststellen die hun samenleven moeten organiseren. Democratie maakt het verstand van de mensen de soeverein, met andere woorden. Ook hier kent Islam een andere opvatting. Er is al duidelijk gemaakt dat volgens Islam de Schepper het voorrecht heeft opgeëist om zich met gans het leven van de mens te bemoeien. Verder volgens Islam heeft de Schepper ieder ander verboden om zich met de ordening van het leven van de mens bezig te houden: “… aan Zijn heerschappij laat Hij niemand deelnemen” (18:26). Dit betekent dat volgens Islam de Schepper de enige soeverein is. Enkel Hij, en niemand buiten Hem, bepaalt de wet voor de mensen.

Van de “gematigde Islam” waarover de negen wetenschappers in hun open brief aan Wilders over reppen kan dus geen sprake zijn. Men kan Islam niet duwen in een hoekje aangewezen door de kapitalistische ideologie en beperken tot enkel wat rituelen van aanbidding. De Islam die zichzelf schikt binnen de kernwaarden van de kapitalistische ideologie is de echte Islam niet meer. Want dit zou ingaan tegen de kernwaarden van Islam.

Schiet ik mijzelf dan in de voet en heeft Wilders dan toch gelijk dat Islam intrinsiek “extremistisch” is? Het antwoord op deze vraag is een onomwonden “nee”.

De moslim gelooft inderdaad niet in de kernwaarden van de kapitalistische ideologie, maar dit betekent niet dat hij als een bloeddorstige barbaar naar zijn niet-moslim medemens kijkt, zoals Wilders beweert. In de visie van Islam is het menselijke verstand niet in staat om een juiste ordening van het leven tot stand te brengen. De realiteit is namelijk zo complex is dat de mens slechts een klein deel ervan werkelijk begrijpt. En, zo argumenteert Islam, degene die niet compleet begrijpt kan onmogelijk correct ordenen. Enkel de Schepper heeft het complete begrip van de realiteit, omdat Hij de Schepper van de realiteit is. Islam zegt daarom dat de mens aan de Schepper moet vragen hoe hij zijn leven moet leiden, omdat enkel de Schepper voldoet aan de vereiste voor een correcte uitspraak hieromtrent, te weten complete kennis. De Koran, ten slotte, is de boodschap van de Schepper waarmee Hij de mens informeert over waarom hem het leven gegeven is en over wat er na het leven zal zijn / plaats zal vinden; en waarmee Hij duidelijk maakt wat de juiste manier van leven is, de manier van leven die geluk zal doen resulteren in dit leven en in het leven dat volgt op dit leven: “Wij hebben u het Boek nedergezonden, alles verklarend, als leiding, barmhartigheid en blijde tijding voor hen die zich onderwerpen.” (16:89). Als onderdeel van deze manier van leven is de moslims als primaire taak gegeven om anderen uit te nodigen tot Islam en haar manier van leven. Hoe? “(…) Met wijsheid en goede raad en redetwist met hen op de wijze die beter is (dan lasterlijk en leugen)” (16:125). Om anderen te dwingen moslim te worden, laat staan om hen te vermoorden omdat zij geen moslim zijn , is verboden: “Zeg: ‘Het is de waarheid van uw Heer: laat daarom geloven die geloven wil en niet geloven, die niet wil’.” (18:29). Hierdoor spoort Islam de moslim aan tot respect voor verschillen en liefde voor eerlijk en oprecht debat. En zeg nu zelf, zijn dit de eigenschappen van een bloeddorstige barbaar?

Voor wat betreft de gebruikmaking van fysieke kracht, of zoals Wilders graag zegt het “geweld” in Islam, dit is in Islam een politiek middel het gebruik waarvan dat in principe voorbehouden is aan de staat. Terrorisme zoals 9/11, oftewel geweld door (groepen) individuen tegen civiele doelen, is daarom verboden door Islam. Zelfs in volgens Islam legitieme oorlogen blijft geweld tegen civiele doelen haraam. Men kan deze opvatting van Islam bekritiseren, maar feitelijk verschilt Islam in dit opzicht niet van de kapitalistische ideologie. Men kan op basis van het feit dat Islam geweld niet a priori afkeurt dus niet zeggen dat de moslims “bloeddorstige barbaren” zijn. Want er is geen staat in de wereld die geweld a priori afkeurt. Alle westerse landen hebben immers legers om zichzelf (defensieve oorlog) of hun belangen (offensieve oorlog) te verdedigen in de wereld.

Daarom kan Islam niet “extremistisch” genoemd worden, en evenmin “gematigd”. Er is enkel de Islam gebracht door Profeet Mohammed, “En Wij hebben u (Mohammed) slechts als genade voor de werelden gezonden.” (21:107).

Deze Islam is inderdaad anders dan de kapitalistische ideologie. Maar wie zegt dat de moslims een gevaar en een bedreiging vormen omdat zij niet geloven in de kapitalistische ideologie, die gelooft zelf niet in de kapitalistische ideologie. Die zou toch ruimte laten voor verschillen van mening (vrijheid van meningsuiting) en voor mensen met verschillende overtuigingen (tolerantie)? Bovendien, wie naar de moslims in Nederland die ziet dat zij slechts één ding willen. Dat is niet de staat en samenleving veranderen, maar een beetje respect voor hun overtuiging. Zodat zij ook kunnen leven in overeenstemming met hun overtuiging, zoals iedereen dit wil.

Okay Pala

Lidvertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir in Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland