Hizb ut Tahrir Nederland

Vraag:

Al-Jazeera.net heeft op 2/3/2017 het nieuws naar buiten gebracht, omtrent een grote opbouw van Chinese militairen in Oost-Turkestan, ofwel de provincie Xinjiang in West-China. De rapportage vermeldde het volgende: “De Chinese autoriteiten hebben twee dagen geleden meer dan duizend militairen uitgezonden naar de stad Urumqi, in de provincie Xijiang, ten noordwesten van het land. Een gebied dat bewoond wordt door de etnische moslim-Oeigoeren, die al jaren oplopende spanningen ervaren. De Chinese veiligheidstroepen organiseerden een groot militair machtsvertoon dat bestond uit tientallen tanks, gepantserde wagens en een zware helikopter die boven dit alles vloog. Dit was het grootste militaire machtsvertoon, dat in deze regio heeft plaatsgevonden. Vergelijkbaar militair machtsvertoon heeft zich ook voorgedaan in Hotan, Kashgar en Aksu.” Dus bereid China zich voor op nieuwe bloedbaden in deze moslimregio? Dank u wel.

Antwoord:

Om de details van de intenties van het Chinese regime aangaande voorbereidingen, ten aanzien van de moslims in deze regio te ontrafelen, dienen we eerst een blik te werpen op de achtergrond van het conflict tussen China en de moslim-Oeigoeren in deze regio:

 1. Het conflict tussen China en de moslims in deze regio is niet nieuw. Met name vanaf 1863 is Oost-Turkestan, welke het verst ten oosten ligt van de moslimlanden, onderworpen aan campagnes van de Chinezen, die daar bloedbaden aanrichten. Meer dan een miljoen Oeigoerse moslims stierven in confrontaties, die plaatsvonden in 1949, toen het Chinese communistische regime onder leiding van Mao Zhedong het gebied overnam en een einde maakte aan de onafhankelijkheid van de regio, door deze te annexeren aan de Republiek China. De regio werd ontnomen van haar moslimpopulatie en deze werd verspreid over de andere Chinese provincies. Maar de Oeigoerse moslims, sterk in hun vastberadenheid, gaven zich niet over aan de Chinezen. Ze kwamen zelfs tot een revolutie in 1933 en 1944 en deze revoluties tegen de Chinese bezetting zijn blijven voortduren zoals het geval was in 2009.
 2. Islam is de hoofdreden voor de intense haat die de Chinezen hebben jegens de Oeigoerse moslims. Met name de moskeeën moeten het ontgelden. Er wordt geschat dat er in 1949, 25.000 moskeeën zijn gesloopt, wat ertoe heeft geleid dat er slechts 500 moskeeën over zijn in dit grote gebied. Tegenwoordig, zelfs nadat China de helft van haar “communisme in economie” heeft afgeschaft, jagen zij nog steeds op iedere uiting van religiositeit, met name bij jonge mensen. Dit is het hedendaagse beleid van China in deze regio.
 3. De aanwezigheid van natuurlijke hulpbronnen, met name olie in de regio. China drijft de Oeigoerse populatie uit haar regio naar meer binnenlandse gebieden in China. De Hun-Chinezen daarentegen worden door China naar Xinjiang gebracht, wat ertoe heeft geleid dat de Oeigoeren nu slechts 40% van de populatie uitmaken in hun regio. Tegelijkertijd stijgt de concentratie Oeigoeren in het zuiden van de provincie en de rurale gebieden, gebieden die gekenmerkt worden door armoede en waar veel minder of geen Hun-Chinezen zijn.
 4. Ondanks alles, zorgt de vitaliteit van de moslims in Oost-Turkistan voor de terugkomst van uitingen van Islam in het leven. Met name in de landelijke gebieden. Periodes van onrust maken het een instabiele regio, doordat er bombardementen en geweldsacties tegen de staat worden uitgevoerd. Dit, door hun vastberadenheid om zich van China af te scheiden. De regio is hierdoor het zwaktebod van China geworden. Daarentegen houdt China de levens van de Oeigoerse moslims tot in de details in de gaten. Zij zorgt ervoor dat de media de executies en arrestaties uitgevoerd in de duisternis, aan de kant van China niet kan vastleggen. Oeigoerse moslims die gevlucht zijn en een stem hebben buiten de regio, worden opgespoord en onder het mom van terrorisme gearresteerd. Veel daarvan middels internationale veiligheidsgerelateerde samenwerkingsverbanden, met name in de Centraal-Aziatische landen en Pakistan.
 5. Het feit dat Islam leeft in de harten van de Oeigoeren heeft angst ingebezoemd in de harten van de tirannen van China. China toonde haar angst toen Wang Xuan, hoofd van Religieuze Zaken van China had gezegd tijdens de Nationale Conferentie van de Islamitische Chinese Liga, dat de extremistische ideologie nu infiltreert in de binnenlandse regio’s. President Xi Jinping spoorde de Chinese moslims aan om zich te verzetten tegen de illegale religieuze infiltratie. (Al Misry Al Youm, 29/11/2016, quote van de officiële krant: China Daily). Deze angst wordt bevestigd in een rapportage van Russia Today. China heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat extremistische krachten afkomstig uit het buitenland, achter het idee zitten om terroristische operaties uit te voeren in Xinjiang en andere regio’s in het land. Als gevolg hiervan voeren de autoriteiten hardvochtige huiszoekingscampagnes uit.
 6. Vanwege het enthousiasme van de moslims, welke naar boven kwam door de bouw van duizenden moskeeën in de regio en de verspreiding van Islamitische ideeën. Als reactie hierop startte China met het terugbrengen van haar culturele revolutie in de regio en spant het zich in, om islamitische uitingen te voorkomen. Daarnaast bereidt zij zich voor op nieuwe terroriserende campagnes tegen de moslims. Deze campagnes worden als volgt gemanifesteerd:

  A. Het innemen van paspoorten. BBC rapporteerde op 24/11/2016 “Chinese autoriteiten hebben alle burgers van Xinjiang, het grote gebied van de moslimmeerderheid in het Westen van het land, gevraagd hun paspoorten in te leveren bij de politie. Stefan McDonnel, BBC-correspondent in China vertelde dat het verzoek, omtrent het inleveren van de paspoorten werd gedaan door een officiële aankondiging van de politie (via het internet). Alle burgers van Xinjiang moeten hun paspoorten inleveren. De politie houdt hun paspoorten in bewaring. Dit betekent dat alle inwoners van de regio, vanaf nu een aanvraag moeten indienen wanneer zij willen reizen!”

  B. De moslims belemmeren in hun aanbidding. France 24 rapporteerde op 6/6/2016: “De Chinese autoriteiten vaardigden maandag een decreet uit, waarmee voorkomen wordt dat werknemers en studenten vasten gedurende de maand Ramadan, in de moslimregio Xinjiang. Daarnaast heeft het restaurants opgelegd hun deuren open te houden. Een procedure welke door de overheid wordt uitgevoerd sinds 2015. Daarnaast rapporteerde i24NEWS op 18/6/2015: “Chinese autoriteiten hebben voorkomen dat ambtenaren, studenten en leraren in de regio Xinjiang kunnen vasten in de maand Ramadan.” Ambtenaren in de provincie Paul, werden op de hoogte gesteld van het feit dat zij “gedurende de Ramadan niet mogen deelnemen aan het vasten en andere religieuze rituelen.” Aldus een rapport op de website van de lokale overheidswebsite.

  C. De vervolging en arrestatie van eenieder die Islamitische uitingen vertoont. Onder de kop “China vervolgt de moslims…een akkoord voor een financiële beloning, voor diegene die de baarddrager en de (gezicht)gesluierde aangeeft.” De nieuwswebsite Ad-Diyar citeerde op 23/02/2017 van een lokale krant in China: “China heeft een beloning van 1000 yuan (275 euro) vastgesteld, voor degene die de bebaarde jonge man of gesluierde vrouw aangeeft in Xinjiang, een regio in het Noord-Westen van het land. Onrust tussen de Hun-Chinezen en Oeigoerse moslims aldus een lokale krant de “Hotan”. De autoriteiten van Hotan, die recentelijk politieke onrust ervoeren, hebben een fonds van 100 miljoen yuan gealloceerd om de strijd tegen terrorisme te financieren. Daar werd nog aan toegevoegd dat de beloningen kunnen oplopen tot 5 miljoen yuan, voor degene die een aanvalsplan detecteert of degene die demonstranten slaat, doodt of verwondt.

 7. Al het bovengenoemde in ogenschouw nemend zou de hardvochtige campagne tegen de Oeigoerse moslims in Oost (“Xinjiang”)- Turkestan wellicht al voorbereid worden, wat betekent dat de uitvoering hiervan ieder moment kan plaatsvinden. China kan als rechtvaardiging aanvoeren dat er vanuit de regio veel geweld tegen de staat wordt gebruikt en dat het een gigantische veldslag kan organiseren, na het mobiliseren van de duizenden soldaten, gepantserde voertuigen, auto’s en helikopters. De secretaris van de communistische partij in Xinjiang, Chen Chuan Jo, zei dat de militaire uitzendingen naar de regio, gericht zijn op het waarborgen van de veiligheid en stabiliteit, na de recente aanslagen die zich hebben voorgedaan in verschillende gebieden dit jaar (Al Jazeera 2/3/2017).
 8. Het pijnlijke feit is dat deze Chinese gruweldaden tegen de Oeigoerse moslims plaatsvinden, onder het toeziend oog van miljoenen moslims over de hele wereld, zonder dat zij druk zetten om deze gruwelijkheden te doen laten stoppen. Dit komt omdat miljoenen moslims verspreid zijn en niet verbonden zijn met de staat, de staat van de Oemma, de staat van Islam. De afwezigheid van een rechtvaardige Khilafah, waar iedere moslim, die hiertoe in staat is, voor moet werken om deze terug te krijgen. Om een Khalifah te vinden, de imam, welke op een eerlijke wijze zorg zal dragen voor de aangelegenheden en welke zal dienen als beschermer en van waaracher gevochten zal worden. Zoals te lezen in Sahih Al-Boechari, van Aboe Hoeraira (ra), dat hij zei: de Boodschapper van Allah(saw) zei:

”Waarlijk, de imam is als een schild van waarachter jullie vechten en beschermd zullen worden.’

En dan zal China of een ander land, het niet aandurven om een moslim te schaden, omdat zij realiseert dat deze agressie dubbel zo hard vergolden zal worden. Allah is de Almachtige.

12 Djoemada II 1438
11 maart 2017

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland