Hizb ut Tahrir Nederland

Vraag:

Vraag van Ahmad Abu Eid

As salaamoe alaikoem… onze Sjeich… zou u mij een definitief antwoord kunnen geven, omtrent degenen die claimen dat wij niet verplicht zijn om de methode van de Profeet (صلى الله عليه وسلم) te hanteren wanneer het gaat om het bereiken van de macht en het oprichten van een staat?

Antwoord:

Wa alaikoem salaam wa rahmatoellaahi wa barakaatoehoe,

In het kort is het definitieve antwoord als volgt:

Vraag het volgende aan degene die beweert dat wij de methode van de Profeet (صلى الله عليه وسلم)  niet hoeven te volgen, wanneer het gaat om het bereiken van de macht:

1- Vraag hem welke bewijzen hij in ogenschouw neemt, wanneer hij woedoe wil verrichten? Kijkt hij niet naar de bewijsvoering aangaande woedoe? Of kijkt hij bijvoorbeeld naar de bewijzen van hadj? Hij zal zeggen dat hij naar de bewijzen omtrent woedoe zal kijken.

Vraag hem vervolgens of hij niet naar de bewijzen van vasten zal kijken, wanneer hij wenst te vasten? Of zal hij naar de bewijzen van djihaad kijken, om te weten hoe hij dient te vasten? Hij zal je antwoorden dat hij naar de bewijzen omtrent het vasten zal kijken, wanneer hij de regels hieromtrent wil weten.

Vervolgens, vraag hem of het niet correct is om naar het bewijs omtrent salaah (het gebed) te kijken, wanneer hij de regels omtrent salaah wil weten? Of neemt hij de bewijzen van zakaat in ogenschouw? Hij zal je wederom antwoorden dat hij op zoek zal gaan naar de bewijzen van salaah.

Het wordt hierbij dus duidelijk dat hij op zoek zal gaan naar het bewijs in de sjari’a, wanneer hij de bewijsvoering van een kwestie wenst te achterhalen.

Vraag hem vervolgens aangaande de oprichting van de staat, zal hij niet naar de sjar’i bewijzen kijken, die vermeld zijn door de Profeet (صلى الله عليه وسلم), aangaande het oprichten van de staat? Hij zal bijvoorbeeld niet naar de bewijzen van salaah, jihaad of het vasten kijken. Eerder zal hij de bewijzen aangaande de oprichting van de staat raadplegen. De Profeet (صلى الله عليه وسلم) vestigde de staat, door op zoek te gaan naar de noesrah tijdens de fase van interactie. Dientengevolge is het zoeken naar noesrah (onderdeel van) de methode om de staat te vestigen.

De vraag is nu of het zoeken naar noesrah een verplichte, aangeraden of vrijgelaten handeling is?

Indien het een verplichting is, zijn wij genoodzaakt om op zoek te gaan naar noesrah. Na het onderzoeken van deze kwestie, komen we tot de conclusie dat het zoeken naar noesrah een verplichting is. Het bewijs hiervoor is dat de Profeet (صلى الله عليه وسلم) deze methode niet heeft veranderd, ongeacht de tegenslagen die hij hiervoor moest doorstaan. Hij vroeg het aan Thaqif en zij beantwoordden hem op een harde wijze, door  zijn voeten te laten bloeden. Desondanks wijzigde hij zijn methode niet. Hij ging door met het zoeken naar noesrah bij verschillende stammen, onder meer bij Bani Shayban, Bani Amr etc. Hij bezocht sommige stammen zelfs tien keer en zij zij wezen zijn verzoek allen af. Ondanks dit heeft de Profeet (صلى الله عليه وسلم) zijn methode niet aangepast. In de oesoel (fundamenten van fiqh) is het herhalen van dezelfde handeling tijdens beproevingen een indicatie dat de handeling een verplichting is.

Derhalve is het zoeken naar noesrah een verplichting. Het is de methode die de Profeet (صلى الله عليه وسلم) volgde om de staat te vestigen en hij volhardde hierin, totdat Allah hem eerde met de Ansaar, die hem de Bai’a (eed van trouw) gaven. Vervolgens emigreerde hij naar Al-Madinah waar hij de staat vestigde.

Dit is in het kort het antwoord voor degene die een hart heeft of een luisterend oor biedt en getuigt. Het argument van de eigenwijze persoon is hiermee weerlegd, omdat hij genoegen neemt met  het op zoek gaan naar de bewijzen aangaande woedoe, het vasten en het gebed, zodat hij deze handelingen kan uitvoeren. Echter gaat hij niet op zoek naar de bewijzen voor de handelingen die hij niet wil verrichten, terwijl het een verplichting is op hem, indien hij beschikt over een gezond verstand, om de bewijzen aangaande de oprichting van de staat in ogenschouw te nemen, als hij de staat wenst te vestigen. Er is slechts één bewijs aan ons afgeleverd door de Profeet (صلى الله عليه وسلم), aan de hand van zijn handelingen en uitspraken; en dat is het zoeken naar noesrah en dit is een verplichting.

Tot slot groet ik jullie met de Salaam en vraag ik Allah (swt) om de poorten van goedheid voor jullie te openen.

Jullie broeder,

Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah

H. 2 Djoemada 1438

M. 30-01-2017

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland