TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Leiding en Dwaling (Hoeda wa Dalaala)

Hoeda betekent taalkundig ‘Rashaad (integriteit van gedrag)’ en ‘Dalaalah (de weg wijzen)’. Er wordt gezegd; ‘hij wees hem naar de dien’ wat wil zeggen ‘hij leidde hem naar Leiding’, en ‘ik wees hem de weg en het huis’ wat wil zeggen ‘ik informeerde hem’. Dzalaal is het tegenovergestelde van Rashaad. Hidaajah, volgens de Shar'a, is geleid te worden tot Islam en erin te geloven. En Dzalaal, volgens de Shar'a is afwijking van Islam. Hiernaar verwijst de uitspraak van de Profeet (saw): “Voorwaar mijn Ummah zal het niet eens worden over dhalaalah.” Allah (swt) heeft het Djannah (Paradijs) voor de moehtadien (degenen met Hidaajah) en het Naar (Vuur) voor de Dhaalleen (degenen met dwaling) gemaakt. Dat wil zeggen, Allah (swt) zal de moehtadi (degene met Hidaajah) belonen en zal de dzaall (degene met dwaling) bestraffen. Dus de  relatie van beloning of bestraffing met Hoedaa of Dzalaal wijst erop dat Hidaajah en Dzalaal van de handelingen van de mens zijn en niet van Allah (swt). Als ze kwamen van Allah (swt) vanwaar dan de beloning voor Hidaajah en de bestraffing voor Dzalaal? Omdat dit er toe leidt onrecht (Dzulm) toe te schrijven aan Allah (swt), daar als Hij iemand straft die Hij heeft laten dwalen, Hij hem onrecht heeft aan gedaan. Hij is hier ver verheven boven, Hij (swt) zei:

"En uw Heer is in het geheel niet onrechtvaardig jegens Zijn dienaren." (VBK soera Foessilat 41, vers 46)

Lees meer...

De Islamitische Persoonlijkheid

Islam heeft een complete oplossing aan de mens gegeven om voor zichzelf een specifieke persoonlijkheid te ontwikkelen die zich onderscheidt van alle andere persoonlijkheden. Met de Islamitische ‘aqieda heeft ze heeft ze haar ideeën behandelt door een intellectuele basis (qaa’ida fikriyyah) te creëren waarop haar ideeën gebouwd worden en waarop haar concepten gevormd worden. Ze onderscheidt dus het juiste idee van het incorrecte idee door het idee te toetsen aan de islamitische ‘aqieda en haar dus gebruikt als een intellectuele maatstaf waaraan alle ideeën getoetst kunnen worden. Dus zijn ‘aqliyyah wordt gebouwd op de ‘aqieda welke hem voorziet van een onderscheidende mentaliteit en een juiste basis voor ideeën. Het beschermt de mens derhalve tegen incorrecte ideeën en stelt hem in staat om correct in zijn ideeën te zijn en compleet in zijn begrip over hen.

Lees meer...

Rizq is enkel in de handen van Allah (swt)

Rizq is niet eigenaarschap (milkiyya) maar een geschenk. Het woord razaqa betekent ‘geven’. Eigenaarschap betekent et bezit over iets middels één van de middelen die door de sjaria is toegestaan. De rizq kan halaal (wettig) of haraam (onwettig) zijn. Allen worden rizq genoemd. Het geld dat dus door de gokker van een ander gewonnen wordt middels een gokwedstrijd is rizq, omdat het geld is dat Allah (swt) aan iedere persoon geeft die één van de omstandigheden volgt waarin geld verkregen wordt.

Lees meer...

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië