TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

#MeToo is een noodkreet van het seculier-liberaal gedachtegoed

Het Weinstein-virus is hardnekkiger gebleken dan gedacht. Niet alleen wordt er in de glamourwereld van de filmindustrie aan de bel getrokken, wanneer het aankomt op seksueel misbruik en intimidatie, maar ook bij alledaagse gelegenheden waar mannen en vrouwen samenkomen is hier sprake van. Er is sprake van een wereldwijd probleem. De hashtag-campagne #MeToo is slechts een uiting van een veel diepgaander probleem, dat door de jaren heen al meerdere malen vastgelegd is middels rapporten over verkrachting, seksueel misbruik en intimidatie.

De statistieken liegen er niet om. Volgens het laatste EU-onderzoek naar geweld tegen vrouwen, deden 42000 vrouwen uit 28 Europese landen mee aan het onderzoek. Hieruit bleek dat een op de twintig vrouwen in Europa is verkracht.

Volgens een Nederlands onderzoek van Rutgers, waar 8000 Nederlandse mannen en vrouwen aan meededen is dat in Nederland een op de negen. Een op de drie vrouwen gaf aan weleens het slachtoffer van seksueel geweld te zijn geweest en voor de mannen was dat een op de dertien. Fysieke seksuele grensoverschrijding, zoals het ongevraagd aanraken van de ander, in de leeftijdsgroep van 15 tot en met 24 jaar, was bij de vrouwen maar liefst 31% en 11% bij de mannen.

Echter richt de discussie die momenteel gevoerd wordt, zich heel specifiek op de ‘machocultuur’ van mannen, die al dan niet hun positie, macht of kracht misbruiken om hun wederhelft seksueel te misbruiken. De mannen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid, terwijl het aandeel van vrouwen krampachtig buiten schot wordt gehouden.

Wanneer er in een discussie gewezen wordt naar de vrouw, door bijvoorbeeld te wijzen naar bepaalde klederdracht, soort gedrag of omstandigheid, wordt het opgevat alsof men zegt dat het haar verdiende loon is, aangezien ze het zelf heeft uitgelokt. Dit zorgt er voor dat verschillende argumenten regelmatig de revue passeren, zoals; “een schaars geklede vrouw mag geen rechtvaardiging zijn voor de man om zich aan haar te vergrijpen”. Of ‘’een vrouw mag zich kleden en gedragen zoals zij dat wilt zonder lastiggevallen te worden.”

Oorzaak en rechtvaardiging

Wat men hier doet is dat men twee zaken door elkaar haalt, namelijk oorzaak en rechtvaardiging. Seksuele intimidatie of geweld is nooit een rechtvaardiging voor iemands gedrag. Het is fout en het mag nooit gebeuren. Maar dit staat los van het benoemen van eventuele oorzaken die mogelijk ertoe hebben geleid.   

Dit is vergelijkbaar met een arts die constateert dat een patiënt een longaandoening heeft door roken. De longarts geeft geen rechtvaardiging voor de ziekte, als hij zou zeggen “je hebt een longaandoening die veroorzaakt wordt door roken.” Wat hij doet is enkel aangeven wat de oorzaak is van deze aandoening.

Daarnaast is enkel de schuld schuiven op de mannen onjuist en belangrijker nog, het raakt de essentie van dit ingrijpende probleem niet, waardoor noch de oorzaak, noch de remedie voor het probleem gevonden kan worden. Daarom is het noodzakelijk om terug te redeneren naar de oorzaken van dit wijdverspreide probleem.

Seksuele intimidatie is een menselijk probleem

Dit gezegd te hebben, de kwestie is niet dat we het opnemen voor de mannen tegenover de vrouwen of andersom. De kwestie is dat het geen specifiek mannenprobleem is, maar een menselijk probleem, waar mannen en vrouwen een aandeel in hebben. Seksuele intimidatie komt bij beide seksen voor. Ook de vrouw kan zich eenzijdig ongewenst seksueel opdringen aan de man.

Dat de een oververtegenwoordigd is maakt geen verschil. Het draait niet om wie het grootste aandeel hierin heeft, maar dat er een probleem voortkomt uit de samenkomst tussen de man en de vrouw.

Van nature zijn beide seksen zo geschapen, dat zij zich tot elkaar aangetrokken voelen. Deze neiging is natuurlijk en gezond. Het probleem ligt niet in het feit dat deze neiging bestaat, maar de wijze waarop het wordt gereguleerd.

De kwestie is dus niet zozeer een kwestie van de man of de vrouw, maar een kwestie van hoe men de relatie tussen mannen en vrouwen in de samenleving ordent. Dit is waar zowel het probleem als de oplossing ligt.

Op dit moment wordt in meer of mindere mate deze relatie gereguleerd volgens het seculiere liberale gedachtegoed, ofwel het kapitalisme welke de meest dominante ideologie is en volgens wiens model wereldwijd, staat en samenleving geordend worden.

De mens volgens het seculier liberalisme

Het seculier-liberaal gedachtegoed, stelt dat de mens op de eerste plaats een homo oeconomicus (economisch wezen) is die handelt uit eigenbelang. En die het ultieme geluk waar iedere mens naar op zoek is, kan realiseren wanneer hij zijn ‘talloze’ instincten en organische behoeften bevredigt met een maximum aan materiële zaken. De mate van succes en geluk wordt afgemeten aan de hand van de hoogte van het banksaldo, de grootte van het huis dat men bezit, het snelste en meest luxueuze voertuig dat men bestuurt en de mooiste vrouw die men heeft etc… Om hieraan te voldoen dient men als samenleving, maximale productie te leveren om zoals gezegd, de mens te voorzien in zijn ‘oneindige’ behoeften.   

Met andere woorden, de waarde van de mens wordt bepaald naargelang zijn nut in het productie - en consumptieproces. Dit maakt de mens, volgens deze visie, niets anders dan een product of een object waar een bepaalde waarde aan toegekend wordt.

Daarom is het niet vreemd dat de mens in de keten van productie voor de consumentenmaatschappij, gebruikt en misbruikt wordt. Zolang het maar winst en profijt oplevert. Dit vertaalt zich in de praktijk in de enorme entertainmentindustrie. Denk maar aan films, muziek, de modellenwereld, fashionwereld, maar ook in de productie- en consumptiemaatschappijen die de schoonheid van de vrouw gebruiken om meer winst te behalen.

Het valt niet te ontkennen dat deze visie ertoe heeft geleid dat de vrouw in de hoedanigheid van een commerciële waarde, verworden is tot een lustobject.

Seksuele vrijheden volgens het seculier liberalisme

Parallel hieraan heeft het seculier-liberaal gedachtegoed de mens in theorie onbegrensde vrijheden toegekend. In de context van de relatie tussen de mannen en vrouwen houdt dat in dat er nauwelijks grenzen zijn in het vormgeven van seksualiteit. Het seculier-liberaal gedachtegoed heeft geen moreel kompas en laat dit over aan de religies en godsdiensten die mensen wel of niet aanhangen.

In principe kan alles, waarom ook niet is de gedachte, zolang het met wederzijdse instemming gebeurt.

Maar zo schijnt het in de realiteit niet te werken. De visie van de vrouw als lustobject, de seksualisering van de samenleving, het doorgeschoten individualisme en de bijna grenzeloze vrijheden hebben ervoor gezorgd dat zelfs enkele regels zoals; wederzijdse instemming met de voet worden getreden.

Dit alles heeft bijgedragen aan de situatie waarin we ons vandaag de dag bevinden.

Islam

Islam heeft eveneens een ordeningsmodel van de samenleving, net zoals het seculier-liberaal gedachtegoed dat heeft, maar anders. Ook heeft het een specifieke regulering van de relatie tussen mannen en vrouwen in de samenleving.

Islam benadert ieder mens vanuit een menselijk perspectief en niet vanuit een commercieel oogpunt waaraan de mens afgemeten wordt. Islam beschouwt ieder mens ongeacht zijn afkomst, en religie als een levensvorm die Allah swt geëerd heeft.

“En voorzeker, Wij hebben de kinderen van Adam geëerd. Wij brachten hen op het land en op de zee. Wij gaven hun levensonderhoud van het goede en Wij bevoorrechtten hen met een privilege boven vele van de andere schepsels die Wij hebben geschapen.” (VBK: soera al Isra: vers 70)

Islam beschouwt de mens in de hoedanigheid als mens en lid van de samenleving, die instincten en organische behoeften heeft die bevredigd dienen te worden.

Het beschouwt de man en de vrouw als gelijkwaardig (bij Allah), maar niet als gelijk. Een man is anders dan een vrouw. Ze hebben verschillende rechten, plichten en verantwoordelijkheden.

Daarnaast heeft Islam voor beide seksen strikte reglementen voorgeschreven, inzake kledingvoorschriften in zowel de privésfeer als in de publieke ruimte. Ook in de omgangsvormen tussen de beide seksen heeft Islam welomlijnde richtlijnen voorgeschreven.

Islam beschouwt de vrouw niet als een lustobject, maar eert haar in haar hoedanigheid als mens, moeder, echtgenote en dochter die te allen tijde beschermd en gerespecteerd dient te worden. Zij legt zware straffen op tegen iedere vorm van seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting.

Islam reguleert de relatie tussen mannen en vrouwen in een samenleving zodanig dat zowel de vrouw als de man beschermd zijn tegen iedere vorm van seksueel geweld en intimidatie.

Hoe opvallend is het dat juist de oplossingen voor de grote problemen waar het seculier-liberaal gedachtegoed mee te kampen heeft, liggen bij Islam. Maar ondanks de perfecte regulatie van de relatie tussen mannen en vrouwen, die de mensheid zal beschermen, wordt Islam door de aanhangers van het seculier-liberaal gedachtegoed gezien als vrouwonvriendelijk. Wat een contradictio in terminis.

 
Okay Pala
Mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië